Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Algemene Voorwaarden - Onderhavige algemene voorwaarden van W-YZ en de daaraan gehechte bijlagen.

CMS - ‘Content Management system’, een (software)applicatie die toelaat de inhoud van een Website te creëren, aan te passen en te beheren.

Hosting - Dienstverlening waarbij dataruimte ter beschikking wordt gesteld om de aan een website verbonden inhoud op te slaan.

Opdracht - De door de Klant aan W-YZ toevertrouwde taak zoals omschreven in de Offerte.

Klant - De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de diensten van W-YZ.

Offerte - Prijsvoorstel en afbakening van de Opdracht in functie van een eerste mondeling of schriftelijk overleg met de Klant.

Partijen - Verwijst naar W-YZ en de Klant gezamenlijk.

Resultaat - De uitkomst(en) van de Opdracht die door W-YZ aan de Klant word(t)(en) geleverd.

W-YZ bvba - Wijs-Yourzine bvba (hierna “W-YZ”) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan 31 bus 3 (KBO 0639.726.183) (Tel: [+32 9 3352284) ; E-mail: info@wyz.be.

ARTIKEL 2 - TOEPASSING & AANVAARDING

2.1. Toepassing – Deze Algemene Voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, diensten en prestaties van, en op alle overeenkomsten met W-YZ, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op algemene voorwaarden of andere documenten van de Klant.

2.2. Aanvaarding – Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, dat hij deze begrijpt en dat hij ze uitdrukkelijk aanvaardt.

ARTIKEL 3 - OFFERTES

3.1. Offertes – Na mondeling of schriftelijk verzoek en op basis van de door de Klant meegedeelde informatie, stelt W-YZ een Offerte op. De Klant staat in voor de volledigheid van de informatie die hij aan W-YZ meedeelt en op basis waarvan de Offerte wordt opgemaakt.

3.2. Overeenkomst – Alle Offertes van W-YZ zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de Offerte ongewijzigd binnen de acht dagen na offertedatum voor akkoord ondertekent en terugzendt naar W-YZ. Elke Opdracht of orderbevestiging door de Klant, verbindt de Klant tot overeenkomst conform de offerte en onderhavige Algemene Voorwaarden.

Is de Klant een particuliere consument, dan geldt de door de Klant ondertekende offerte als bestelbon in de zin van artikel VI.88 WER.

De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

3.3. Voorschot – Na ondertekening van de offerte is de Klant een voorschot verschuldigd ten bedrage van 30 % van de totaalprijs zoals bepaald in de offerte. De uitvoering van de Opdracht start na ontvangst van het voorschot.

3.4. Wijzigingen – Alle wijzigingen, correcties of toevoegingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na de uitvoering van de Opdracht, worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 4 - RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN

Rechten en verbintenissen van W-YZ

4.1. Middelenverbintenis – De Klant erkent en aanvaardt dat W-YZ  de haar toegekende Opdracht(en) uitvoert naar best vermogen en volgens de regels van de kunst.

De verbintenis van W-YZ wordt gekwalificeerd als een middelen- of inspanningsverbintenis.

4.2. Creatieve vrijheid W-YZ – W-YZ beslist vrij hoe zij de Opdracht concreet vormgeeft, daarbij rekening houdend met de voorkeuren van de Klant zoals omschreven in de Offerte.

Waar mogelijk zal W-YZ de Klant voorafgaand aan het opstellen van de Offerte inlichten omtrent de (technische) haalbaarheid van bepaalde van zijn voorkeuren inzake stijl, vormgeving, materialen en/of functionaliteiten.

W-YZ houdt zich het recht voor om ook tijdens de uitvoering van de Opdracht van de in de Offerte omschreven voorkeuren van de Klant af te wijken, indien zij dit wenselijk acht voor de goede uitvoering ervan.

4.3. Door de Klant voorgestelde wijzigingen - W-YZ is niet gebonden door de wijzigingen, correcties of toevoegingen zoals na ondertekening van de Offerte voorgesteld door de Klant, indien W-YZ oordeelt dat deze wijzigingen, correcties of toevoegingen technisch of anderszins niet haalbaar zijn, niet redelijk zijn, of indien W-YZ meent dat de suggesties van de Klant niet stroken met haar ontwerpstijl van W-YZ.

Verbintenissen van de Klant

4.4. Creatieve vrijheid W-YZ – Door ondertekening en aanvaarding van de Offerte overeenkomstig artikel 3.2., erkent de Klant kennis te hebben genomen van de knowhow en ontwerpstijl van W-YZ en deze te aanvaarden. De Klant verleent W-YZ de creatieve vrijheid zoals bepaald in artikel 4.2.

4.5. Medewerkings- en Informatieplicht – De Klant erkent dat het welslagen van de Opdracht in grote mate afhangt van de door hem voorafgaand aan de Offerte en tijdens de uitvoering van de Opdracht meegedeelde informatie, documenten, originelen of beelden, alsook van zijn medewerking.

Ten behoeve van de goede afloop van de Opdracht zal de Klant aan W-YZ daarom tijdig – d.i. binnen de in de Offerte of Algemene Voorwaarden voorziene termijn of, bij gebrek aan bepaling van een termijn, binnen een redelijke termijn – alle nuttige en/of gevraagde informatie, documenten, originelen of beelden verschaffen en zijn redelijke medewerking verlenen van zodra hij daartoe door W-YZ wordt verzocht.

Bij gebrek aan een stipte medewerking houdt W-YZ zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen of te annuleren overeenkomstig artikel 3.

4.6. Tijdige feedback & goedkeuring – Wanneer W-YZ tijdens de uitvoering van de Opdracht de Klant schriftelijk (per e-mail of anderszins) verzoekt om feedback of goedkeuring met betrekking tot een ontwerp, suggesties of proeven, en de Klant nalaat om hierop schriftelijk te reageren of zijn goedkeuring te verlenen binnen de 2 werkdagen na ontvangst van dit verzoek, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met het ontwerp en/of de door W-YZ gedane suggestie(s).

4.7. Wijziging gegevens - In geval van adreswijziging of wijziging van andere contactgegevens stelt de Klant W-YZ daarvan onmiddellijk in kennis, bij gebrek waaraan de Klant aansprakelijk is voor alle hierdoor veroorzaakte schade.

4.8. Systeemvereisten – De Klant garandeert dat zijn (informatica-) apparatuur voldoet aan de minimale systeemvereisten zoals vermeld in de Offerte.

4.9. Wettelijke & Reglementaire verplichtingen – De Klant verbindt er zich toe na te gaan welke wettelijke en reglementaire bepalingen hij dient na te leven opdat hij het door W-YZ geleverd Resultaat op een rechtmatige wijze zou kunnen gebruiken.

De Klant verbindt er zich toe om deze bepalingen strikt na te leven en vrijwaart W-YZ voor elke schade die zij zou lijden ingevolge een onwettig of niet-reglementair gebruik - op welke wijze ook - van het Resultaat.

ARTIKEL 5 - SCHORSING OF ANNULATIE

Schorsing of annulatie door de Klant

5.1. Schorsing – Op verzoek van de Klant kan de uitvoering van de Opdracht worden geschorst, voor zover de schorsing van de Opdracht naar oordeel van W-YZ geen directe of indirecte gevolgen heeft voor het bereiken van het Resultaat. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

Een verzoek van de Klant om de uitvoering van een Opdracht te schorsen, geeft geen aanleiding tot schorsing van betaling.

W-YZ houdt zich het recht voor om de reeds gemaakte kosten en prestaties te factureren.

5.2. Annulatie – De annulatie door de Klant van een overeenkomstig artikel 3.2. definitieve geworden Opdracht is mogelijk zolang W-YZ haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1000 EUR (excl. BTW), onverminderd het recht van W-YZ op vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade.

Schorsing of annulatie door W-YZ

5.3. Gebrek aan medewerking – Indien de Klant nalaat om de door W-YZ gevraagde informatie over te maken binnen de in de Offerte of Algemene Voorwaarden voorziene termijn of - bij gebrek aan bepaling van een termijn - wanneer de Klant nalaat om de door W-YZ gevraagde informatie over te maken binnen een redelijke termijn, houdt W-YZ zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen en de reeds gemaakte kosten en prestaties te factureren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Blijft de Klant in gebreke om de gevraagde informatie over te maken binnen de vijftien dagen na daartoe per aangetekende brief door W-YZ te zijn gesommeerd, dan houdt W-YZ zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te annuleren en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen en de kosten en prestaties te factureren, onverminderd haar recht op schadevergoeding. W-YZ zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen.

5.4. Laattijdige betaling – Indien de Klant nalaat tijdig te betalen overeenkomstig artikel 8.1., houdt W-YZ zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen en de nog openstaande kosten en prestaties te factureren, onverminderd haar recht op schadevergoeding en dit zolang de Klant in gebreke blijft de vervallen facturen te betalen.

De in gebreke blijvende Klant kan zich niet beroepen op artikel 1244 B.W.

Blijft de Klant in gebreke te betalen nadat hij daartoe overeenkomstig artikel 8.2. in gebreke werd gesteld, houdt W-YZ zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te annuleren, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren en dit zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. W-YZ zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen.

5.5. Onvermogen van de Klant – W-YZ houdt zich het recht voor om de Opdracht en de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen ingeval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een procedure tot gerechtelijke reorganisatie heeft gevraagd of aanvaard, op enige wijze het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren of meer algemeen in staking van betaling verkeert. In voorkomend geval wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden en heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

5.6. Verbod op gebruik Resultaten – Bij schorsing of annulatie van de Opdracht om één van voormelde redenen, is het de Klant toegestaan om de in het kader van de uitvoering van de Opdracht door W-YZ reeds geleverde Resultaten of ontwerpen te gebruiken voor zover alle openstaande facturen integraal werden betaald.

ARTIKEL 6 - LEVERINGSTERMIJN

6.1. indicatief karakter – De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt W-YZ niet. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

6.2. Verlenging – Indien Partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn automatisch en voor onbepaalde duur verlengd, wanneer de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Klant bijkomende Opdrachten plaatst, onverminderd het recht van W-YZ om de uitvoering van de Opdracht te schorsen of de Opdracht te annuleren overeenkomstig artikel 5.2.

ARTIKEL 7 - LEVERING EN AANVAARDING

7.1. Levering & aanvaarding – De levering en aanvaarding geschiedt overeenkomstig de in de Offerte overeengekomen modaliteiten.

De Klant zal er zich van onthouden om de aanvaarding van de levering te weigeren om redenen die geen verband houden met de in de Offerte overeengekomen modaliteiten, zoals kleine fouten die de werking of normaal gebruik van het geleverd Resultaat niet in de weg staan of klachten omtrent onder meer de stijl en vormgeving van het geleverd Resultaat.

7.2. Risico – Alle goederen die toebehoren aan de Klant en zich bij W-YZ bevinden, worden er bewaard op risico van de Klant.

Het risico van verlies, vernietiging of schade aan het Resultaat van de Opdracht gaat over op de Klant van zodra het Resultaat aan hem is geleverd.

7.3. Eigendomsvoorbehoud – Indien de levering de overdracht van één of meerdere lichamelijke goederen omvat, gaat de eigendom op deze goederen maar over op de Klant indien de Klant al hetgeen hij als tegenprestatie voor de levering van deze goederen verschuldigd is - in het bijzonder de volledige betaling van de door W-YZ uitgeschreven facturen, intresten, kosten van derden en eventuele schadevergoedingen - heeft voldaan.

ARTIKEL 8 - BETALINGSMODALITEITEN

8.1. Betaling – Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van W-YZ contant betaalbaar.

Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan W-YZ kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. Bij gebrek aan betwisting wordt de Klant geacht de factuur en de erin vermelde goederen en diensten onherroepelijk te hebben aanvaard.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van W-YZ. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

8.2. Intrest en schadebeding – Indien de Klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door W-YZ, is de Klant aan W-YZ een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de dag van volledige betaling.

8.3. Opeisbaarheid – Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

8.4. Oplevering – De oplevering van het Resultaat kan pas gebeuren na volledige betaling van de facturen.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Algemeen – W-YZ verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van W-YZ zijn middelenverbintenissen. W-YZ is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant.

De Klant erkent en aanvaardt dat de werking van een website of applicatie in belangrijke mate wordt beïnvloed door updates van computerprogramma’s - waaronder, maar geenszins uitsluitend, internetbrowsers -  en/of handelingen van derden.

W-YZ is niet aansprakelijk voor, noch gehouden tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van aanvallen door computervirussen, Hacking of storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

Indien de Opdracht voor W-YZ de verbintenis inhoudt om te voorzien in beveiligingsvoorzieningen ter bescherming van gevoelige informatie, bestaat de verbintenis van W-YZ erin dat zij in functie van de stand der techniek en de aard van de te beveiligen gegevens voorziet in een redelijk beveiligingsniveau.

W-YZ garandeert niet dat de door haar ontwikkelde beveiligingsvoorziening in alle omstandigheden functioneert en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt wegens het niet-functioneren van de beveiligingsvoorziening.

W-YZ kan niet burgerrechtelijk noch strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor (schade veroorzaakt door) het niet-naleven door de Klant van een wettelijke of reglementaire verplichting met betrekking tot het gebruik door de Klant of een derde, op enigerlei wijze, van het Resultaat.

9.2. Herstel (technische) fouten na testoplevering – Er kan slechts sprake zijn van een aan W-YZ toerekenbare (technische) fout in de uitvoering van de Opdracht, indien de levering niet overeenstemt met wat tussen Partijen in de offerte uitdrukkelijk is overeengekomen.

In voorkomend geval verbindt W-YZ er zich toe om, gedurende een termijn van maximaal 6 weken na testoplevering, de aan haar toerekenbare fouten (technische bugs e.a.) te herstellen, doch slechts op voorwaarde dat de Klant W-YZ onverwijld en schriftelijk in kennis heeft gesteld van de door hem vastgestelde fout én deze fout reproduceerbaar is.

De verbintenis tot herstel van (technische) fouten vervalt van zodra de Klant na levering zelf wijzigingen aanbrengt aan (de code of programmatie van) het Resultaat.

In geen geval kunnen de volgende gebreken worden beschouwd als een aan W-YZ toerekenbare fout:

Kleine fouten die de werking van het Resultaat niet in de weg staan;

Klachten omtrent subjectieve eigenschappen van het Resultaat zoals de vormgeving en/of stijl.

9.3. Onderhoudscontract – Na de contractuele garantieperiode van 6 weken werken we verder onder een onderhoudscontract.

Dit onderhoudscontract laat W-YZ toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen, en dient afzonderlijk van de offerte te worden afgesloten.

9.4. Aangestelden en derde leveranciers– W-YZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, zoals bijvoorbeeld – doch geenszins beperkt tot -  storingen of onderbrekingen van een netwerk, of problemen die verband houden met de Hosting of aanlevering van CMS door een derde, inbegrepen de zware of opzettelijke fout –, aanvaardt W-YZ geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

9.5. Indirecte schade – W-YZ zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige immateriële, indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld – maar geenszins beperkt tot – verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, administratie- of personeelskosten, het verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van W-YZ of een aangestelde.

9.6. Overmacht - In geval van overmacht is W-YZ van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant.

Worden zeker, maar geenszins uitsluitend, als situaties van overmacht beschouwd: (i) vertragingen in of het uitblijven van leveringen van leveranciers van W-YZ, (ii) het tenietgaan van goederen of van de faciliteiten van W-YZ, dan wel enige vertraging in de levering ten gevolge van brand, oorlog, staking, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoringen en interventies van overheidswege.

9.7. Begrenzing – De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van W-YZ met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van W-YZ.

De totale aansprakelijkheid van W-YZ, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan W-YZ werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval, dan wel het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door W-YZ is afgesloten.

9.8. Software De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, etc.), als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, etc.), zodat onder meer onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

W-YZ kan daarom in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer het verlies van programma’s of data ingevolge storingen in het door haar opgeleverd Resultaat.

De Klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen te installeren voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens.

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE RECHTEN

10.1. Intellectuele Rechten - Onder Intellectuele rechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

10.2. Intellectuele Rechten op het Resultaat – Partijen aanvaarden dat zowel het concept (zoals bijvoorbeeld (i) de opbouw van de pagina’s van een website, (ii) de opbouw, het verloop en de protagonisten van een marketing-traject, (iii) e-mail templates, (iv) programma’s van campagnes, etc.) als de vorm van het Resultaat bescherming (kunnen) genieten door Intellectuele Rechten. De Intellectuele Rechten komen exclusief toe aan W-YZ.

Na betaling overeenkomstig artikel 8 verkrijgt de Klant een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Resultaat, in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van desbetreffende Intellectuele Rechten en voor de gehele wereld.

Indien in het Resultaat foto’s of tekeningen zijn verwerkt die niet door de Klant werden aangeleverd, maar door W-YZ zijn verkregen van een derde leverancier (zoals bijvoorbeeld via een website waarop foto’s en illustraties ter beschikking worden gesteld, al dan niet tegen betaling), dan is de gebruikslicentie die de Klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze derde leverancier. In de regel betreft het een niet-exclusieve gebruikslicentie. W-YZ verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke foto’s en illustraties.

10.3. CMS – De Intellectuele rechten verbonden aan het CMS behoren exclusief toe aan W-YZ of een derde waarmee W-YZ hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van W-YZ, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op het CMS.

10.4. Bewerkingen door de Klant - Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van W-YZ de vorm, het design, de inhoud of de code van het Resultaat te wijzigen, op een andere wijze dan wat mogelijk is mits normaal gebruik van het betreffend CMS of dan uitdrukkelijk toegestaan door W-YZ.

10.5. Niet-toegestaan gebruik – Het is de Klant verboden om sub-licenties aan derden toe te kennen, dan wel het Resultaat op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren, tenzij dit uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

10.6. Inbreuk door derden – De Klant zal de Intellectuele rechten van W-YZ te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Klant zal W-YZ daarom onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van iedere vermeende inbreuk door derden op de Intellectuele rechten van W-YZ waarvan hij kennis neemt.

10.7. Referentie – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, stemt de Klant ermee in dat W-YZ de door W-YZ voor de Klant uitgevoerde Opdracht opneemt in haar referentieportfolio waarnaar zij – naar eigen inzicht – uitdrukkelijk mag verwijzen, zij het op haar eigen websites of in ander digital of gedrukt promotiemateriaal.

10.8. Ontwerp van onderscheidingstekens – W-YZ beschikt over de knowhow en expertise om een woord- of beeldmerk of een gecombineerd woord-beeldmerk te ontwikkelen.

W-YZ kan evenwel niet instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid en het onderscheidend karakter van het voor de Klant ontworpen teken. W-YZ adviseert haar Klanten daartoe contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau dat kan nagaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of reeds geregistreerd werden als merk, alsook of het door u gewenst teken voldoende onderscheidend is om als merk te kunnen dienen. Dergelijk onderzoek vereist immers gespecialiseerde juridische kennis.

ARTIKEL 11 - DOOR DE KLANT OF EEN DOOR DE KLANT AANGEWEZEN DERDE AANGELEVERDE INHOUD

11.1. Vorm, Kwaliteit en Termijn – Indien de Klant W-YZ verzoekt om bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van eigen (grafisch) materiaal, of van (grafisch) materiaal dat zal worden aangeleverd door een door de Klant daartoe aangewezen derde – zoals, maar geenszins beperkt tot, afbeeldingen, teksten, audiofragmenten, bewegende beelden, logo’s, etc. – houdt W-YZ zich het recht voor om te bepalen in welk formaat, bestandstype, vorm of op welke wijze en binnen welke termijn dit materiaal moet worden aangeleverd.

Het staat W-YZ vrij te bepalen aan welke kwaliteitsvereisten het aangeleverd (grafische) materiaal moet voldoen.

11.2. Controlerecht – W-YZ houdt zich het recht voor om de juistheid, volledigheid en kwaliteit van dit (grafisch) materiaal te verifiëren.

Indien W-YZ meent dat het (grafisch) materiaal niet geschikt is om in de Opdracht te worden verwerkt, omdat het onvolledig of onjuist is, niet voldoet aan de in de Offerte vooropgestelde vereisten, niet past binnen de stijl van W-YZ, of omdat de kwaliteit ervan niet voldoet, houdt W-YZ zich het recht voor om ofwel (i) de uitvoering van de Opdracht te schorsen totdat de Klant de door W-YZ aangewezen problemen heeft verholpen, ofwel (ii) de verwerking van dit (grafisch) materiaal te weigeren.

Dit controlerecht houdt in geen geval de verbintenis in van W-YZ om het aangeleverd (grafisch) materiaal te toetsen aan wettelijke, reglementaire of andere voorschriften.

11.3. Garantie & Vrijwaring door de Klant – De Klant garandeert dat hij over de rechten beschikt op het door hem of een door hem aangewezen derde aangeleverd (grafisch) materiaal en vrijwaart W-YZ tegen iedere aanspraak van een derde die betrekking heeft op de gegevens, het gebruik en/of de verwerking daarvan.

W-YZ houdt zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht te schorsen of te beëindigen, indien zij daartoe door een derde wordt verzocht wegens (vermeende) inbreuk op de (intellectuele) rechten van die derde.

De Klant verbindt er zich toe om W-YZ alle hulp, ondersteuning, informatie en medewerking te verlenen om dergelijke aanspraken te weerleggen of om een passende minnelijke oplossing te vinden.

In geval van gerechtelijk procedure, zal de Klant gehouden zijn W-YZ te vrijwaren, zowel in hoofdsom, intresten, als gerechtskosten en kosten van verdediging.

 

ARTIKEL 12 – MARKETING AUTOMATISATIE SOFTWARE

12.1. Marketingpartner – Voor de automatisatie van marketingdiensten werkt W-YZ samen met gespecialiseerde partners. Een beschrijving van deze diensten en de aansprakelijkheid van deze partners is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze partners. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de partners. Op eerste verzoek van de Klant bezorgt W-YZ de Klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

12.2. Betaling en opzegging – De marketingdiensten worden door W-YZ aan de Klant verstrekt , mits betaling door de Klant van de verschuldigde vergoeding.

Indien de Klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen volgens de afspraken gemaakt in zijn overeenkomst.

ARTIKEL 14 - BEËINDIGING INGEVOLGE WANPRESTATIE

14.1. Zware contractuele wanprestatie – Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft W-YZ het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie (artikel 5.4.).

14.2. Betaling en schadevergoeding – Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant alle door W-YZ verleende diensten betalen, alsook de kosten die W-YZ moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat W-YZ nog had kunnen factureren aan de Klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor W-YZ. Bovendien behoudt W-YZ het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

14.3. Minnelijke regeling – Niettemin aanvaardt elke Partij om aan de andere Partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

ARTIKEL 15 - GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie, de bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie die zij vernemen van de andere Partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 16 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover de uitvoering van de Opdracht een verwerking van persoonsgegevens impliceert, verbinden Partijen er zich toe om de wederzijdse rechten en plichten in dat verband vast te leggen in een ‘Overeenkomst betreffende de verwerking van persoonsgegevens’.

De Klant zal steeds worden beschouwd als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 17 - NIETIGHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen W-YZ en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANK

18.1. Toepasselijk recht – Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van W-YZ.

18.2. Bevoegde rechtbank – Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent met afdeling te Gent.